Zadania WS

Zgodnie z Programem Współpracy  Interreg V A Wspólny Sekretariat odpowiada w szczególności za:

 • doradztwo, szkolenie i informowanie potencjalnych beneficjentów,
 • wspieranie przy opracowywaniu projektów oraz poszukiwanie partnerów projektów, jak i pozyskiwanie projektów,
 • wsparcie partnerów projektów w procesie składania wniosku aplikacyjnego,
 • przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja wniosków aplikacyjnych,
 • koordynacja procesu naboru, oceny i wyboru projektów,
 • weryfikacja wniosków aplikacyjnych celem przedłożenia Komitetowi Monitorującemu,
 • wsparcie partnerów projektów w realizacji  projektów,
 • wspieranie Komitetu Monitorującego wraz z przygotowaniem jego posiedzeń oraz przygotowaniem decyzji Komitetu Monitorującego,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej przy opracowywaniu raportów dotyczących realizacji Programu,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej i Koordynatorów Krajowych przy działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Programu,
 • wspieranie przy przestrzeganiu przepisów o informacji i komunikacji,
 • wspieranie partnerów projektów, Instytucji Zarządzającej, kontrolerów i innych zaangażowanych urzędów i instytucji w toku wdrażania projektów,
 • pomoc przy realizacji celów Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Pracownicy WS wykonują wyżej wymienione zadania wspólnie. Za każdy realizowany projekt odpowiedzialny jest jeden pracownik polski (część projektu dotycząca polskich partnerów) i jeden pracownik niemiecki (część projektu dotycząca niemieckich partnerów).

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl