Wniosek o dofinansowanie

Aby zawnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Interreg V A, polscy i niemieccy partnerzy projektu wybierają spośród siebie Partnera Wiodącego, który pełni rolę koordynatora, ponosi odpowiedzialność za wszystkich partnerów, jest podmiotem do kontaktu i jedynym partnerem umowy o dofinansowanie. Partner Wiodący wspólnie z pozostałymi partnerami ustala w Porozumieniu partnerskim zasady regulujące najważniejsze kwestie związane z realizacją projektu.  Porozumienie to musi być podpisane przez wszystkich partnerów projektu i złożone jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Głównym założeniem Programu Interreg V A jest partnerstwo, opierające się na współpracy między partnerami z Polski i z Niemiec. Współpraca w ramach projektu badana jest na podstawie tzw. kryteriów współpracy: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie. Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi spełniać co najmniej trzy z wymienionych kryteriów (wspólne przygotowanie i wspólna realizacja oraz wspólny personel i/lub wspólne finansowanie), aczkolwiek spełnienie wszystkich świadczy o dojrzałym partnerstwie i wysokiej jakości współpracy.

Istotną zmianą w Programie Interreg V A w stosunku do jego poprzednika jest jego koncentracja tematyczna określająca możliwe do realizacji działania zapewniające największą wartość dodaną w odniesieniu do celów Strategii Europa2020. Nowe polsko-niemieckie projekty muszą jeszcze bardziej przyczyniać się do osiągnięcia wymienionych w Programie wskaźników.

Podczas przygotowywania wniosku trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby cel szczegółowy danej osi priorytetowej miał swoje odzwierciedlenie w głównym celu realizowanego projektu, do osiągnięcia którego przyczyniają się z kolei wytyczone cele szczegółowe tego projektu.   

W ramach Programu mogą być współfinansowane wydatki, które zostały faktycznie poniesione po 1.01.2014 roku. Wysokość dofinansowania ze środków EFRR może wynieść maksymalnie 85% kwalifikowanych kosztów projektu, przy czym dotacja ta ma formę refundacji.

Przygotowanie poprawnego budżetu projektu wymaga zapoznania się z tzw. Wytycznymi kwalifikowalności, w których ustalone są ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dla polskich i niemieckich partnerów projektu. W przypadku kwestii nieuregulowanych w Wytycznych kwalifikowalności, partnerzy są zobowiązani do stosowania przepisów krajowych odpowiednich dla ich państwa. Budżet projektu jest podawany w euro, a ewentualne ryzyko kursowe w trakcie realizacji projektu ponoszą partnerzy.

Wniosek o dofinansowanie wspólnego polsko-niemieckiego projektu Partner Wiodący we współpracy z pozostałymi partnerami przygotowuje i składa poprzez Elektroniczny System Monitoringu (eMS). Elektroniczny formularz aplikacji ma układ dwujęzyczny - konieczne jest uzupełnienie wszystkich informacji zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.  Ważną informacją jest fakt ograniczenia ilości znaków w poszczególnych rubrykach formularza. Ponadto, ostateczną i wydrukowaną wersję wniosku należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl