Wdrożenie RODO - informacja dla koordynatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Szanowni Państwo,

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) postępuje zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” (RODO), które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku.

Od 25 maja br. nowe dokumenty będą znajdowały się w „Plikach do pobrania” na stronie internetowej PNWM:

http://www.pnwm.org/pilki-do-pobrania/

 

Nowe zasady potwierdzenia udziału w projekcie polsko-niemieckim:

1.      Organizatorzy projektu wypełniają pierwszą część formularza „Potwierdzenia udziału”, podając ogólne dane projektu (nazwa organizatorów, termin, miejsce realizacji i numer wniosku), a następnie kopiują go dla każdego uczestnika. Drugą część formularza wypełnia i podpisuje każdy uczestnik projektu. W przypadku uczestników poniżej 16. roku życia indywidualne „Potwierdzenie udziału” wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun. Wypełnione formularze powinny być przechowywane u organizatorów projektu (z reguły u gospodarzy). PNWM lub właściwa jednostka centralna – w celu kontroli projektu – może w każdej chwili zażądać od organizatorów projektu przedłożenia wszystkich indywidualnych „Potwierdzeń udziału”.

2.      Bazując na danych zebranych w indywidualnych „Potwierdzeniach udziału”, organizatorzy projektu sporządzają „Zbiorczą listę uczestników projektu”, która powinna zostać podpisana przez kierowników obu grup. „Zbiorczą listę uczestników projektu” należy przedłożyć PNWM lub właściwej jednostce centralnej wraz z dokumentacją rozliczeniową projektu. „Zbiorcza lista uczestników projektu” służy uproszczeniu rozliczenia. Zawarte w niej dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu rozpatrzenia rozliczenia i obliczenia wysokości dotacji końcowej lub ewentualnej kontroli.

Dokumentacja rozliczeniowa wraz z indywidualnymi „Potwierdzeniami udziału” musi być przechowywana przez organizatora projektu przez 5 lat, zgodnie z przysługującym PNWM prawem do kontroli projektów i wydatkowania przyznanych środków. Prosimy również pamiętać, że brak wypełnionego „Potwierdzenia udziału” prowadzi do wykluczenia uczestnika z dotacji, natomiast podanie nieprawdziwych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną.

 

Z pełną treścią „Informacji PNWM o ochronie danych osobowych” można zapoznać się w zakładce „Ochrona danych”:

http://www.pnwm.org/ochrona-danych/

 

W obu biurach PNWM został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@pnwm.org

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy o zastosowanie ww. zmian, realizując projekty wymiany po 25 maja 2018 r.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl