Rozliczanie projektu

W celu zagwarantowania zgodności wydatków z przepisami krajowymi i wspólnotowymi w ramach poszczególnych projektów w obu państwach członkowskich powołano instytucje upoważnione do poświadczania wydatków. Dokonują tego kontrolerzy na mocy art. 23 Rozporządzenia (UE) 1299/2013, którzy sprawdzają i potwierdzają przed wypłatą środków prawidłowość i zgodność z prawem wydatków zgłoszonych przez partnerów projektu. Ponadto przeprowadzają oni kontrolę projektów na miejscu. Rolę kontrolera z art. 23 dla polskich partnerów pełni Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Po przeprowadzonych kontrolach wydatków osobno dla każdego z partnerów projektu Partner Wiodący składa w Krajowym Instytucie Wsparcia (LFI) w Schwerinie wniosek o płatność. Dotacja, wynosząca maksymalnie 85% kwalifikowalnych kosztów, przekazywana jest w EUR na konto Partnera Wiodącego, który z kolei niezwłocznie przekazuje dofinansowanie na konta bankowe pozostałych partnerów projektu.

W obecnym okresie programowania wydatki ponoszone przez polskich partnerów projektu w PLN przeliczane są na EUR z wykorzystaniem obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji przez kontrolera zgodnie z art. 23 Rozporządzenia (UE) Nr 1299/2013. Wysokość kursu można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm .

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl