Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A

Interreg III A w Euroregionie Pomerania

Województwo zachodniopomorskie włączyło się do realizacji Programu Regionalnego Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A 2004 - 2006 w 2004 roku. Natomiast strona niemiecka wdraża Inicjatywę Interreg III A już od 2000 roku, czyli od początku okresu programowania 2000 - 2006. Głównym celem Programu jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej na pograniczu polsko - niemieckim.

Program definiuje podstawowe priorytety rozwoju regionalnego na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza. Uwzględniają one cele Euroregionu Pomerania oraz doświadczenia okresu programowania 1994 - 1999. Gwarantują tym samym ciągłość współpracy transgranicznej oraz rozwój wewnątrz regionu.

Priorytety Programu

Priorytet A: Rozwój gospodarczy i kooperacja
Priorytet B: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej
Priorytet C: Środowisko
Priorytet D: Rozwój wiejski
Priorytet E: Działania na rzecz podwyższenia kwalifikacji i oddziałujące na zatrudnienie
Priorytet F: Współpraca wewnątrzregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań, Fundusz Małych Projektów
Priorytet G: Szczególne wsparcie dla regionów graniczących z państwami kandydującymi
Priorytet H: Pomoc techniczna

Na realizację Programu przeznaczono dla województwa zachodniopomorskiego 29,9 miliona euro. Pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów ze środków Interreg III wynosi 75% kosztów całkowitych. Do występowania o dofinansowanie uprawnione są organizacje o charakterze niedochodowym: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej, związki i stowarzyszenia komunalne, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prawa publicznego. Po stronie polskiej o dofinansowanie ubiegać mogą się wnioskodawcy z powiatów choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecin i Świnoujście. Po stronie niemieckiej są to powiaty: Wschodnie Pomorze Przednie i Uecker-Randow oraz miasto wydzielone Greifswald (Meklemburgia - Pomorze Przednie), a także powiaty Uckermark i Barnim (Brandenburgia). Do obszaru wsparcia zaliczono również po stronie polskiej powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki oraz miasto Koszalin, a w Meklemburgii Pomorzu Przednim Rugię i Północne Pomorze Przednie oraz miasto wydzielone Stralsund. Alokacja środków na tym obszarze może jednak wynieść maksymalnie 20 proc. budżetu Programu.
Zarządzanie Programem Regionalnym Inicjatywy Interreg III A opiera się na powołaniu wspólnych polsko - niemieckich struktur odpowiedzialnych za administrowanie, koordynację i monitorowanie. Działają one na podstawie porozumień państwowych w oparciu o zasady równouprawnienia i partnerstwa stron. Składają się na nie:

- Wspólna Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii - Pomorza Przedniego - odpowiada za prawidłowy przebieg i sposób realizacji Programu;

- Krajowa Instytucja Zarządzająca: polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - odpowiada za wdrażanie Programu po polskiej stronie,

- Wspólna Instytucja Płatnicza: Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii - Pomorza Przedniego - odpowiada za finansowe zarządzanie środkami Programu, przedkładanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatność i sprawną realizację przepływów finansowych,

- Instytucji Subpłatnicza: polskie Ministerstwo Finansów - wykonuje zadania w zakresie obsługi finansowej projektów realizowanych w Polsce,

- Instytucja Pośrednicząca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - potwierdza zgodność projektu z prawem polskim i unijnym oraz zapewnia bezpośrednią obsługę finansową beneficjenta, a także odpowiada za monitoring i kontrolę,
- Wspólny Sekretariat Techniczny: Ministerstwo Gospodarki Meklemburgii - Pomorza Przedniego (cząstkowe zadania Sekretariatu Technicznego delegowano na Biuro Euroregionu Pomerania w Löcknitz) - wspiera Instytucję Zarządzającą i Instytucję Płatniczą w zarządzaniu Programem, odpowiada za organizację naboru projektów i promocję programu,
- Wspólny Komitet Monitorujący - nadzoruje i gwarantuje właściwy i efektywny przebieg Programu, decyduje o kryteriach i zasadach wyboru projektów, podejmuje decyzje strategiczne, monitoruje i ocenia Program w kontekście osiągnięcia celów; przyjmuje ocenę śródokresową, zatwierdza dokumenty dotyczące współpracy,
- Wspólny Komitet Sterujący - dokonuje wyboru i zatwierdzania projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu.

Wspólny Komitet Sterujący i Wspólny Komitet Monitorujący tworzą Wspólny Komitet Regionalny. Jego członkami są przedstawiciele administracji państwowej, przedstawiciele samorządowych władz regionalnych i lokalnych oraz Euroregionu Pomerania.

Szczegółowe informacje na temat zasad wrażania Programu oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu dostępne są w Regionalnym Punkcie Kontaktowym, funkcjonującym przy Departamencie Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Regionalny Punkt Kontaktowy pełni funkcję informacyjną i doradczą w procesie wdrażania Programu.

Regionalny Punkt Kontaktowy, z siedzibą przy pl. Hołdu Pruskiego 8 w Szczecinie tel.: 091 489 08 83, 091 489 09 97,
e-mail: a.bleszynska@wzp.pl
WWW

Podstawy prawne Programu oraz dokumenty niezbędne wnioskodawcom pobrać można także ze strony internetowej Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

akty prawne

ważne dokumenty

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl