Geneza Strategii

Głównym celem Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Proces przygotowania Strategii zainicjował Parlament Europejski, który w listopadzie 2006 r. przyjął rezolucję postulującą jej opracowanie. W grudniu 2007 r. Rada Europejska (w wyniku aktywności państw tego regionu, zwłaszcza Szwecji), wezwała Komisję Europejską do opracowania dokumentu. W czerwcu 2009 r. Komisja przyjęła Komunikat dotyczący Strategii, a w październiku 2009 r. (w czasie prezydencji szwedzkiej) EUSBSR została zatwierdzona przez Radę Europejską.

 

Istotą tego dokumentu jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. Strategia stwarza możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu, inicjowania nowych projektów oraz promowania na forum międzynarodowym projektów już istniejących.

 

EUSBSR określona została jako pierwsza strategia makroregionalna Unii Europejskiej o charakterze wewnątrzunijnym. Jest realizowana w oparciu o budżety w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, w tym m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego , a także z programów w dziedzinie badań i innowacji, edukacji, kultury i zdrowia. Ponadto, w realizację celów Strategii powinny zostać również zaangażowane środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Opracowując perspektywę finansową 2014-2020 Komisja Europejska podjęła istotne działania zmierzające do zwiększenia wsparcia dla podejścia makroregionalnego. Opracowane na bieżący okres programowania ramy  polityki spójności uwzględniają wyraźne odniesienia strategiczne czego efektem stała się tendencja wpisywania celów i priorytetów makroregionalnych do umów partnerskich oraz do dokumentów programowych na poziomie regionalnym, krajowym, transgranicznym i ponadnarodowym.

 

Więcej informacji na temat EUSBSR znajdziecie Państwo tutaj.


 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl