Fundusz Małych Projektów

 
1. Ramy prawne Funduszu Małych Projektów
 
Podstawą prawną Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA jest Program Operacyjny Celu 3 "Europejskiej Współpracy Terytorialnej" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 zatwierdzony w dniu 28 marca 2008 roku przez Komisję Europejską. Dodatkowymi dokumentami są Wytyczne dla wnioskodawców oraz Instrukcja dla wnioskodawców FMP.   
 

W dokumencie programowym Fundusz Małych Projektów wymieniony jest jako Działanie - 3 w ramach Priorytetu 3 Programu (Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia, kultury i edukacji). Fundusz Małych Projektów jest wdrażany wspólnie przez pracowników Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) oraz pracowników Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (Partner Projektu), którzy wspólnie tworzą Biuro Funduszu Małych Projektów. Biuro FMP/SPF-Büro z siedzibą w Szczecinie jest dla małych projektów miejscem przyjmowania, konsultacji, opracowywania i zatwierdzania wniosków. Projekt na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący 18 lutego 2009r.   
 

Łączna pula środków na realizację Funduszu Małych Projektów w latach 2009-2011 wynosiła 5 250 000 EUR; dla wnioskodawców z obszaru województwa zachodniopomorskiego- 3 700 000 EUR, z Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii-1 550 000 EUR. Natomiast na kolejne lata wynosi 3 335 294 EUR; dla wnioskodawców z obszaru województwa zachodniopomorskiego- 2 127 488 EUR, z Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii-1 207 806 EUR; 

 


2. Wytyczne
 
Cele Funduszu 
 

Zadaniem Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg IV A jest wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Realizowane w ramach Funduszu działania powinny przyczyniać się do poprawy wzajemnego porozumienia społeczności mieszkających po obu stronach granicy polsko - niemieckiej.   
 

Celem Funduszu jest wzmacnianie pojęcia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza, w szczególności poprzez: 

 

 • wspieranie bogatego programu mniejszych imprez kulturalnych oraz aktywności, które trwale wpływają na rozwój strukturalny regionu przygranicznego,
 • wspieranie "codziennych" transgranicznych spotkań. 

W ramach FMP wspierane będą małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy polsko-niemieckiej w zakresie:   
 • kultura, sport i rekreacja,
 • ochrona środowiska i działania proekologiczne,
 • wymiana młodzieży,
 • zdrowie i integracja społeczna,
 • edukacja (np. wspólne warsztaty, seminaria, szkolenia).
 

Wnioskodawca 
 

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów uprawnione są wyłącznie organizacje o charakterze niedochodowym:   
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ich jednostki organizacyjne (np. domy kultury, szkoły),
 • organizacje pozarządowe,
 • inne niekomercyjne podmioty.
 

Wnioskodawcy muszą być bezpośrednio odpowiedzialni za przygotowanie i zarządzanie projektami. Nie mogą występować jako pośrednicy.   
 

Zarówno Wnioskodawca jak i Partner projektu powinien pochodzić z obszaru wsparcia. Do obszaru wsparcia należą po stronie polskiej następujące powiaty: policki, gryfiński, kamieński, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, myśliborski, choszczeński, łobeski, białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, sławieński, świdwiński, wałecki a także Miasto Szczecin, Świnoujście i Koszalin, a po stronie niemieckiej: powiaty Rugia, Północne Pomorze Przednie, Wschodnie Pomorze Przednie, Uecker-Randow, Mecklenburg-Strelitz, Demmin, Uckermark, Barnim, oraz miasta Neubrandenburg, Stralsund i Greifswald.   
 

Wniosek musi być składany przez wnioskodawcę z kraju, w którym będzie się odbywał projekt. Wnioskodawca musi posiadać stabilne i wystarczające źródło finansowania zapewniające środki finansowe do realizacji przedsięwzięcia.

   


Partner projektu
 

Projekty wspierane w ramach Funduszu Małych Projektów muszą odbywać się przy współpracy i z aktywnym udziałem niekomercyjnego partnera zagranicznego. Dla polskiego wnioskodawcy wymagany jest partner niemiecki, który zasadniczo powinien mieć swą siedzibę na terenie niemieckiej części Euroregionu Pomerania (powiaty: Rugia, Północne Pomorze Przednie, Wschodnie Pomorze Przednie, Uecker-Randow, Mecklenburg-Strelitz, Demmin, Uckermark, Barnim, oraz miasta Neubrandenburg, Stralsund i Greifswald). Dla niemieckiego wnioskodawcy partner powinien mieć siedzibę na terenie polskiej części Euroregionu (powiaty: policki, gryfiński, kamieński, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, myśliborski, choszczeński, łobeski, białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, sławieński, świdwiński, wałecki a także Miasto Szczecin, Świnoujście i Koszalin).   
 

W wyjątkowych przypadkach partner pochodzić może także z terenów przyległych do obszaru wsparcia tj. z regionu objętego Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".
 


Postanowienia finansowe   
 

Całkowity kwalifikowany koszt projektu w ramach Funduszu Małych Projektów może wynosić maksymalnie 25 000 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść maksymalnie 85 proc. całkowitych kosztów projektu. Wkład własny w wysokości 15 % należy wnieść w formie pieniężnej. Dodatkowo dla polskich beneficjentów istnieje możliwość współfinansowania wkładu własnego w wysokości 10 proc. całkowitych kosztów projektu z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te nie są jednak gwarantowane i zależą od kondycji finansowej budżetu Państwa w danym roku.   
 


Realizujący projekt musi sfinansować wszelkie wydatki związane z projektem. Dotacja z Programu INTERREG IV A może zostać wypłacona dopiero po przedłożeniu dokumentacji i dowodów dokonania płatności. Dotowane są wyłącznie faktyczne dokonane płatności w formie świadczeń pieniężnych. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie i zatwierdzenie kompletu odpowiednich dokumentów księgowych oraz dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej. 15 proc. kosztów projektu Beneficjent zobowiązany jest wnieść jako finansowy udział własny.   
 


Jakie koszty kwalifikują się do refinansowania?
 
 

Koszt kwalifikuje się do refinansowania jeżeli m.in:   
 • został poniesiony (zapłacony)
 • dotyczy realizacji projektu i został przewidziany w formularzu wniosku,
 • jest niezbędny dla realizacji działań,
 • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania,
 • jest spójny z obowiązującymi przepisami.
 

Podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów zawarte są w następujących dokumentach:   
 • Wspólne uzgodnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków w projektach (praktyka przyznawania wsparcia)- dotyczą polskich i niemieckich beneficjentów
 • Wytyczne kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 - dotyczą tylko polskich beneficjentów.
Podstawy prawne zagadnienia kwalifikowalności projektów i wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne są na stronie internetowej www.ewt.gov.pl

.   

Plan kosztów projektu może uwzględniać jedynie koszty kwalifikowalne. Przed wypełnieniem planu kosztów i finansowania należy dokładnie zapoznać się z postanowieniami finansowymi zawartymi w Wytycznych dla wnioskodawców, znajdujących się w Pakiecie dla wnioskodawców. W postanowieniach tych zawarte są obowiązujące stawki oraz podział kosztów na poszczególne grupy:
1. koszty organizacyjne i rzeczowe
2. usługi (koszty osobowe)
3. pozostałe koszty

 
Plan kosztów należy przedstawić wyłącznie w EUR (umowa i płatność za zrealizowany projekt również wyrażona będzie w EUR).   

 
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne
 
Przy wnioskowaniu o środki z Funduszu Małych Projektów obowiązuje wzór formularza wniosku, który należy złożyć w Biurze FMP/SPF Büro mieszczącym się w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.   
 

W skład wymaganych dokumentów aplikacyjnych wchodzą:   
 • Formularz wniosku,
 • Zał. 1 Oświadczenia o rozpoczęciu, współfinansowaniu i refinansowaniu projektu,
 • Zał. 2 Oświadczenie partnerów,
 • Zał. 3 Streszczenie projektu w języku niemieckim,
 • Zał. 4 Budżet projektu (w EUR),
 • Zał. 5 Statut wnioskodawcy oraz aktualny odpis KRS (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych).
 

Formularz wniosku wraz ze wzorami załączników, instrukcją dla wnioskodawców FMP i Wytycznymi dla wnioskodawców zawarte są w Pakiecie dla wnioskodawców FMP - w materiałach do pobrania. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić zgodnie z Wytycznymi dla wnioskodawców oraz instrukcją dla wnioskodawców FMP.   
 

Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w 1 egzemplarzu w Biurze FMP/SPF Büro, adres: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin) osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską. Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Funduszu Małych Projektów przez polskich jak i niemieckich wnioskodawców. Aby zagwarantować poprawną weryfikację wniosku i możliwość podjęcia decyzji, złożenie wniosku musi mieć miejsce najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków, o ile jest w stanie zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na każdy z planowanych projektów.   

 
4. Proces weryfikacji i oceny wniosku
 
Po przyjęciu wniosku jest on rejestrowany w Biurze FMP/SPF Büro i sprawdzany pod względem formalnym oraz merytorycznym przez pracowników Zespołu ds. Funduszy Pomocowych SGPEP jak również przez niemieckich pracowników Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V., oddelegowanych do pracy w Biurze FMP. Ocena wniosku i jego zatwierdzenie/odrzucenie przebiega w oparciu o wzorcową siatkę oceny. Kontroli podlega zasadność złożenia wniosku, odpowiednie podpisy, kompletność załączników.   
 

Następnie ocenie podlega:   
 • zgodność z celami programu,
 • udział partnera zagranicznego w realizacji projektu,
 • plan działań, jego przejrzystość i możliwość realizacji,
 • efekt długofalowy,
 • promocja Unii Europejskiej i Euroregionu Pomerania,
 • efektywność i niezbędność zaplanowanych wydatków.
 

W przypadku, gdy we wniosku występują jakiekolwiek braki lub uchybienia, wnioskodawca proszony jest o dokonanie uzupełnień w wyznaczonym terminie. Po dokonaniu uzupełnień i zapisaniu rekomendacji wnioski kierowane są do zatwierdzenia. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wypełni wszelkich zaleceń Euroregionu w okresie 3 miesięcy od terminu przekazania uwag, wniosek kierowany jest do odrzucenia. Decyzję o zatwierdzaniu projektów podejmuje Euroregionalny Komitet Sterujący, który spotyka się w zależności od potrzeb, nie częściej niż raz w miesiącu. Komitet podejmuje decyzje jednomyślnie. Od decyzji Komitetu nie ma odwołania.   
 

W skład Euroregionalnego Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele:   
 • polskiego i niemieckiego biura Euroregionu Pomerania,
 • polskich i niemieckich gmin bądź partnerów społeczno-gospodarczych.  

Stowarzyszenie Gmin Polskich informuje wszystkich wnioskodawców o decyzji dotyczącej złożonych projektów. W przypadku projektów zatwierdzonych do dofinansowania wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawienia dodatkowych dokumentów wskazanych przez pracowników Biura FMP/SPF Büro w celu przygotowania i zawarcia umowy.   
 5. Realizacja małych projektów

Okres realizacji projektu rozpoczyna się od dnia podanego w Umowie o dofinansowanie. Wnioskodawca staje się wówczas beneficjentem FMP Interreg IVA. Realizuje wówczas projekt zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem i w oparciu o dokumentami ramowe, zgodnie z którymi wdrażane są małe projekty:   
 • Program Operacyjny Celu 3 "Europejskiej Współpracy Terytorialnej" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
 • akty prawne Unii Europejskiej
 • Wytyczne dla wnioskodawców  

Ponadto wszystkie zamówienia dokonywane w ramach projektu muszą odbywać się na zasadach i w trybie przewidzianym w polskiej ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) - dotyczy polskich beneficjentów. Niemieckich beneficjentów obowiązują odpowiednie akty prawne dotyczące zamówień.   
 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest zobligowane do monitorowania i kontroli przebiegu realizacji zatwierdzonych projektów. W trakcie realizacji projektu obowiązkowe jest promowanie Unii Europejskiej oraz Programu. Oznacza to, że materiały opisujące działania (broszury, foldery, listy informacyjne) powinny być oznaczane w określony sposób. Podobnie przy organizowaniu spotkań informacyjnych związanych z projektami należy w odpowiedni sposób zaznaczyć udział środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wizualizacji i promocji projektów są dostępne w Materiałach do pobrania. Beneficjent będzie ponosił 100 proc. kosztów związanych z realizacją projektu. Refinansowanie w wysokości do 85 proc. poniesionych kosztów (lub do 95 proc. w przypadku uzyskaniu dodatkowo środków z rezerwy celowej budżetu państwa) nastąpi po zatwierdzeniu rozliczenia projektu.      
 

Wszelkich informacji dot. Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg IVA udzielają polscy i niemieccy pracownicy Biura FMP/SPF Büro, adres: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin.   
 
Zespół Naboru i Promocji FMP
tel. +4891 486 29 10
 
Zespół Wdrażania Projektów FMP
tel.: +4891 486 08 23 lub +4891 434 78 38,
fax: +4891 486 24 39

tel.: +4891 487 41 11 - strona niemiecka

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl