Aktualizacja Transgranicznej Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu POMERANIA na lata 2014 – 2020

Zainicjowane poprzez Koncepcje Rozwoju i Działania i zrealizowane do tej pory w ramach INTERREG IIIA i INTERREG IVA w Euroregionie Pomerania projektu wniosły znaczący wkład w osiągnięcie celów związanych zarówno z rozwojem gospodarczym, jak i poprawą transgranicznej organizacji i współpracy w Euroregionie Pomerania.

Z dotychczasowych doświadczeń można wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące kreowania zasad dla okresu programowania od roku 2014. W duch zasady oddolności podmioty w Euroregionie powinny w jeszcze większym stopniu brać udział w tym procesie.

W Euroregionie Pomerania zaktualizowana Koncepcja Rozwoju i Działania ma stanowić podstawę do dalszych procesów uzgodnień pomiędzy wszystkimi podmiotami w regionie oraz właściwymi urzędami krajowymi i europejskimi. Szczególne znaczenie ma przy tym transgraniczne współdziałanie polskich i niemieckich obywateli, samorządów, instytucji i przedsiębiorstw na rzecz likwidowania słabości wynikających z peryferyjnego położenia regionu oraz na rzecz poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Przy sporządzaniu dokumentu uwzględnione zostaną istniejące studia, wytyczne, dokumenty i zbiory danych Unii Europejskiej, Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz Polski (Zachodniopomorskie), Euroregionu POMERANIA i jego gmin członkowskich.

 
 
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVA oraz budżetu państwa
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl