Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Regionem Skania.

4 czerwca br. w Kołobrzegu została podpisana umowa partnerska o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Regionem Skania. Ważnym punktem tego porozumienia jest zapis, że szczególne znaczenie dla tej współpracy będą miały Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w województwie zachodniopomorskim oraz Stowarzyszenie Władz Regionalnych w Skanii.
 
Podpisanie umowy było ważnym punktem drugiego dnia 9. Forum Samorządowego, które w tym roku w dniach 3-4 czerwca obywało się w Kołobrzegu. Przewodnim tematem konferencji był wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionu.  
 
Celem tego przedsięwzięcia, realizowanego od 2004 roku w formie dwudniowej konferencji, było stworzenie okazji do bezpośredniej wymiany idei i doświadczeń na temat funkcjonowania, współpracy i finansowania samorządów. W tym roku do Kołobrzegu przyjechali przedstawiciele wszystkich szczebli administracji publicznej, środowiska naukowego i gospodarczego. Do udziału w Forum zaproszeni zostali także przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej z basenu Morza Bałtyckiego oraz państw Europy Południowej i Wschodniej.
 
W trakcie tych dwóch dni dyskusje koncentrowały się wokół 4 paneli tematycznych.
 
Panel I był próbą odpowiedzi na pytanie, jak podnieść atrakcyjność regionów. Dyskusja toczyła się wokół tematu „Skuteczne wykorzystanie potencjału regionów poprzez inwestycje w naukę i innowacje”. Moderatorem tej części spotkania był prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP.
 
Bardzo ciekawy obszar tematyczny został zakreślony tytułem II panelu dyskusyjnego – „Jak prawdziwie połączyć Europę? Usprawnienie międzyregionalnych przepływów podstawą przyspieszenia wzrostu i rozwoju w Europie. Od polityk, poprzez projekty – do wyników”. W miarę rozwoju dyskusji okazywało się, że  sieci infrastrukturalne kryją w sobie bezcenny potencjał innowacyjny. A on w Europie już dziś ma wymiar priorytetowy. Liderem tego panelu był dr inż. Marek Tałasiewicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
Panel III, prowadzony przez pana dr Marcina Piątkowskiego, starszego ekonomistę w Banku Światowym w Warszawie  koncentrował się na dyskusji dotyczącej tematu „Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na regionalne specjalizacje”.
 
Czwarty i ostatni punkt do dyskusji nosił tytuł „Jak finansować inwestycje w warunkach ograniczeń budżetowych? Zdolność kredytowa samorządu, zarządzanie długiem, alternatywne możliwości finansowania inwestycji” i moderowany był przez Dyrektora – Redaktora Naczelnego TVN CNBC – pana Romana Młodkowskiego.
 
Bardzo ważnym punktem tej międzynarodowej konferencji było podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Regionem Skania. Sygnatariuszami umowy byli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Pia Kinhult Przewodnicząca Zarządu Regionu Skania. Umowa przewiduje kontynuowanie procesu integracji na poziomie władz lokalnych, umacnianie wzajemnych relacji i  wymianę doświadczeń zgodnie z duchem integracji europejskiej. W jej ramach strony zobowiązują się do współpracy w następujących dziedzinach: rozwoju regionalnego, transportu, wspierania inicjatyw klastrowych w obszarze: technologii informatycznych, chemicznych, gospodarki morskiej i sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), dialogu Bałtyckiego, kultury i turystyki. Umowa zawarta została na okres 5 lat, z opcją  automatycznego przedłużenia na następnych 5.
 
Skania chce być najbardziej innowacyjnym regionem w Europie, a my chcemy się tego uczyć. Ta umowa pokazuje, że wykraczamy poza klasyczne obszary współpracy i wchodzimy w nowe inteligentne specjalizacje, innowacje. Jestem pewien, że to umowa przemyślana jak żadna inna” – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Porozumienie to jest ważne również dla nas! Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zostało wskazane jako instytucja o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań postawionych przed współpracą obu tych regionów.
Pełen tekst umowy znajdziecie Państwo w materiałach do pobrania, w sekcji – akty prawne pod adresem: http://www.pomerania.org.pl/file/list/1/0 .
 
Więcej informacji na temat 9. Forum Samorządowego znaleźć można na stronie:
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl