Promocja

W trakcie wdrażania swoich przedsięwzięć partnerzy projektu są zobowiązani do przeprowadzania działań promocyjnych i informacyjnych. Powinny być one zaplanowane i uwzględnione we wniosku o dofinansowanie, a tym samym objęte planem finansowym projektu.

Obowiązki beneficjentów w tej kwestii reguluje punkt 2.2 Załącznika XII do Rozporządzenia (UE) 1303/2013. Najważniejszym z nich jest każdorazowe umieszczanie symbolu Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii i do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto beneficjent projektu ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje) krótkiego opisu projektu, przedstawiającego jego cele i wyniki oraz podkreślającego otrzymane dofinansowanie. W miejscu realizacji projektu bądź w siedzibie beneficjenta należy również umieścić przynajmniej jeden plakat (co najmniej w formacie A3) z informacjami na temat uzyskanego wsparcia.

Wszystkie dokumenty, które powstały w ramach projektu, a które są podawane opinii publicznej bądź wykorzystywane przez uczestników (zaświadczenia, certyfikaty) muszą zawierać informację, że Program Interreg V A jest wspierany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trakcie realizacji każdego projektu dotyczącego infrastruktury bądź prac budowlanych, którego dofinansowanie przekracza 500 000 EUR należy umieścić w miejscu łatwo widocznym dla obywateli, tymczasowy billboard dużego formatu.

Nie później niż trzy miesiące po zakończeniu projektu beneficjent umieszcza na stałe tablicę lub billboard dużego formatu w każdym przypadku, gdy projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, a jego wsparcie publiczne przekracza kwotę 500 000 EUR.  Na tablicy lub billboardzie należy podać tytuł i główny cel projektu, a ich przygotowanie musi być zgodne z warunkami technicznymi ujętymi w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 821/2014.

Wszystkie działania komunikacyjne partnerów projektu muszą być również opatrzone logotypem Programu Interreg V A, dostępnym na stronie www.interreg5a.info .

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl