Podstawowe informacje

23 września 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020.

 

Program jest instrumentem finansowania, który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego
i zielonego wzrostu
w ramach współpracy transgranicznej poprzez wspólne działania podmiotów
z regionów usytuowanych wokół południowej części Morza Bałtyckiego.

Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim.

Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.

Zasięgiem Programu objęte zostały regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana w jego ramach pomoc koncentruje się przede wszystkim na ich wyrównywaniu. Wspierane są działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

W ramach wszystkich priorytetów istnieje także możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian, itp.).

 

Na realizację celów Programu zostało przeznaczonych niemal  83 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach SBP 2014-2020 zostały zdefiniowane 3 rodzaje projektów:

  • projekt regularny (szacowany budżet: 1-2mln EUR)
  • projekt mały (szacowany budżet 300-500 tys. EUR)
  • seed money (szacowany budżet 30-50 tys. EUR).

Ze środków Programu projekt może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowalnych – dotyczy to partnerów z Polski, Litwy i Niemiec. Partnerzy pochodzący z Danii i Szwecji mogą ubiegać się maksymalnie o 75% dofinansowania. 

W ramach SBP 2014-2020 prowadzone są zamknięte nabory wniosków o dofinansowanie projektów. 

Do tej pory odbyły się już dwa nabory:

- 2 listopada - 18 grudnia 2015r.

9 maja - 17 czerwca 2016r. 

Przeprowadzenie trzeciego naboru zostało zaplanowane na 2 listopada - 16 grudnia 2016r. 

Instytucją Zarządzającą Programem Południowy Bałtyk 2014-2020 jest polskie Ministerstwo Rozwoju. Podczas wdrażania Programu jest ono wspierane przez Wspólny Sekretariat z siedzibę w Gdańsku.

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl