Od wniosku do umowy

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie we Wspólnym Sekretariacie rozpoczyna się ocena projektu - kilkuetapowa procedura, w którą zaangażowani są nie tylko pracownicy WS, ale i zewnętrzni eksperci. Ocena ta ma charakter punktowy.

W pierwszej kolejności sprawdzane są kryteria formalne, m.in. kompletność dokumentów, przestrzeganie zasady partnera wiodącego czy odpowiednie przyporządkowanie do osi priorytetowej. Badana jest również jakość współpracy transgranicznej poprzez ocenę spełnienia co najmniej trzech spośród czterech kryteriów współpracy (wspólne przygotowanie i wspólna realizacja oraz wspólny personel i / lub wspólne finansowanie). Ponadto, aplikacja poddawana jest ocenie kryteriów strategicznych (np. merytoryczne treści projektu, charakter współpracy, wkład w osiąganie wyników i celów Programu) i operacyjnych (m.in. zarządzanie projektem, promocja, plan pracy, budżet). Ostateczna decyzja w sprawie wyboru projektów podejmowana jest podczas posiedzeń wspólnego polsko-niemieckiego Komitetu Monitorującego.

Komitet Monitorujący jest najwyższym gremium decyzyjnym Programu i w sposób parytetowy reprezentowane są w nim obydwa państwa członkowskie, biorące udział w Programie, oraz trzy regiony.

Po zatwierdzeniu projektu do dofinansowania przez Komitet Monitorujący przeprowadzany jest ostatni etap oceny formalno-prawnej, po stronie polskiej kończący się wystawieniem Zaświadczenia o kwalifikowalności polskiej części projektu.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl